Kesztölcre 1716-ban érkeztek az első szlovák telepesek, Nyitra környékéről. Az Újkor portálon jelent meg Szuda Krisztina cikke, ebben a magyarországi betelepítés hátteréről, részleteiről olvashatunk.

 

A török kiűzése után Magyarország történetének legjelentősebb telepítési programja kezdődött meg a 18. században annak érdekében, hogy a túlnépesedett területek lakosságával benépesítsék a törökellenes harcok során elnéptelenedett területeket. Ennek részeként született meg az a máig meglévő szlovák kisebbség, amely a mai Magyarország, Románia és Szerbia területén él. 

Magyarországi szlovákok a 19. század második feléből (SNG)

A mai Magyarország területén a szlovákok tömeges megjelenését a szatmári békekötés és a török sereg kiűzésének korára tehetjük. Korabeli források tanulságai alapján meg tudjuk határozni azokat az északi területeket is, ahonnan a jobb megélhetés, kisebb mértékű adózási kötelezettség és vallási szabadságjogok reményében a szlovák földművesek először mint nyári idénymunkások, később mint csoportos telepesek vándoroltak a délebben fekvő területekre. A törökök alól felszabadult területek jelentős része elnéptelenedett, ami nagy munkaerőhiányt okozott, viszont a térség jó termőtalaja a túlnépesedett északi területekről szlovákokat, magyarokat, majd külföldről más nemzetiségű telepeseket, főleg németeket vonzott ide.

Az első nagy levándorlási hullámban három szakaszt különböztetünk meg. Az első 1690 és 1711 között zajlott le, ekkor a történeti Magyarország északi megyéiből a délebben fekvő területekre indultak útnak a telepesek, Komárom, Nyitra, Esztergom, Hont, illetve Nógrád megyék irányába. 1711 és 1740 között átlépték az akkori szlovák-magyar etnikai határt, és így kezdték benépesíteni Pest, Abaúj és Borsod megyéket is. Emellett a vándorlás egyik gyakori formája a jobbágyszökés volt, erről tanúskodik például néhány 1720-ból és 1730-ból származó lakossági összeírás is.

A szlovákok levándorlásának irányai (Sulinet)

A délalföldi területek (Békés, Csongrád, Csanád és részben Arad vármegye is) a török hódoltság miatt lakatlanná váltak, s bár ezeket a területeket jórészt pusztaság és mocsaras területek jellemezték, a földművelést tekintve kiváló minőségűek voltak. Ez, az északi területek már említett túlnépesedése, illetve a lakatlan területek földesurai által kínált szabad költözködési jog, vallásszabadság és pár éves adómentesség ígérete nagyban befolyásolta a nagyobb részt evangélikus vallású szlovákok vállalkozó kedvét; egy tömeges vándorlás vette kezdetét a déli területekre, melynek legintenzívebb szakasza az 1720-as és az 1750-es évek közé datálható.

Ebben az időszakban főleg földesúri telepítések zajlottak, melyeknek két fajtáját különböztethetjük meg. Azok a földesurak, akiknek északon is voltak területeik, a déli fekvésű birtokaikra hozatták alattvalóikat (főleg Nógrád, Hont, Gömör, Zólyom vármegyékből, de Liptó és Turóc területéről is). A másik típus az állami szervek engedélyével szervezett telepítéseké volt, ezeknek név szerint ismert telepítési szervezői, azazimpopulátorai voltak. Az így letelepült szlovákok később a földesúrral kötött szerződésben rögzítették jogaikat és kötelességeiket. A szerződésben szereplő telepesek vezetékneve alapján következtethetünk arra, hogy mely területekről jöttek, illetve gúnyneveik alapján arra is, hogy kik szöktek el előző földesuruktól, és kik nem szerettek volna újra visszatérni a korábbi létbizonytalanságba.

Békéscsabára 1717–1718-ban érkeztek az evangélikus vallásuk miatt üldözött szlovák telepesek. Hasonló népességnövekedést vehetünk észre 1722-ben Harruckern báró pusztává lett birtokánál, Szarvasnál is, amely máig a második legnagyobb délalföldi szlovák település. Annak ellenére, hogy a következő évtizedekben a túlnépesedés miatt sokan kénytelenek voltak átköltözni más településekre, a szlovákok alkották később is a város lakosságának többségét. A Békéscsaba melletti Mezőberény szintén Harruckern birtoka lett 1720-ban,  1723-ban az északi területekről származó szlovákok, majd Württemberg és Baden környékéről való németek települtek le itt. Végül az 1731 után ide betelepülő magyar családok megérkezésével vált a település többnemzetiségűvé.

Harruckern János György báró portréja (Wikipedia)

A fent említett három békés megyei település benépesülése után a 18. század harmincas éveire befejeződött az elsődleges telepítés, a későbbi évtizedekre főként másodlagos telepítések voltak jellemzőek: a már meglévő falvak szlovák lakossága elvándorolt, hogy új településeket alakítson ki, illetve olyan településekre költözött, ahol a szlovákok nem voltak többségben. Később csatlakoztak hozzájuk északi területekről származó telepesek is.

A szlovákok másodlagos telepítését belső konfliktusok is elősegítették. 1735-ben Békésszentandráson parasztfelkelés tört ki a nagymértékű adózási kötelezettség, az alattvalók kizsákmányolása és a gyakori járványok miatt. Később, 1746-ban kiéleződött az evangélikus és katolikus lakosság között is a konfliktus, ezért az evangélikus szlovák telepesek továbbvándoroltak – így népesült be Rudnyánszky József báró birtokában lévő Tótkomlós is. 1746. január 8-án 80 család kötött szerződést a földesurukkal, majd további telepesek csatlakoztak hozzájuk a közép-szlovák régióból. Később, 1754-ben békéscsabai, szarvasi és tótkomlósi szlovákok népesítették be Nyíregyházát is.

A harmadik telepítési szakaszban főként a bácskai, bánáti lakatlan területeket kolonizálták a szlovákok. Így 1785-ben Petrőcre (Bački Petrovac/Báčsky Petrovac) költöztek, majd 1802-ben szarvasi, békéscsabai és tótkomlósi szlovákok népesítik be Nagylakot (Nadlac) is.

A 18. század végére a szlovákok térbeli letelepedését tekintve több sziget jellegű régiót figyelhetünk meg. Ezek a mai Északkelet-Magyarországon, a mai Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád megyékben és Pest környékén; a Dunántúlon Komárom, Esztergom, Pest, Fejér, Veszprém megyékben; a délkelet-alföldi területen pedig Békés és Csongrád (egykori Csanád) megyékben alakultak ki. Kisebb egységeket képviselnek a kiskőrösi és nyíregyházi szlovákok. Így a 18–19. század folyamán már öt különböző nyelvi tájegységet alakítottak ki az idetelepült – főképp evangélikus – szlovákok, melyek egyéni nyelvjárása mára már nagyrészt csak az idősebb korosztály mindennapi használatában őrződött meg.

Szuda Krisztina Eszter

  Szlovákok lakta térségek a mai Magyarországon (slovaci.hu)

Olvasta már?

Kesztölci nyár

Makovics János versei, Tóth Tibor festménye: Pincék (35x50 olaj)

Nyár előtt

Makovics János versei: Ismét, Nyár előtt, Biciklizés

Makovics János : Májuska

Itt a május, teljes pompájában. Elég csak felsétálni a Pálos Gyógynövénykerthez (képünkön), hogy lássuk kizöldült hegyeinket, a virágzó kakukkfüvet, a trillázó madarakat.