A kesztölci óvodába 2019. április 23-24-én, 8 és 15 óra között lehet beiratkozni! Nagyváriné Radovics Angelika intézményvezető felhívása!

2019. április 23-24-én, 8 és 15 óra között várjuk a Kesztölci Kiserdei Óvodába (Horička) gyermeküket beíratni szándékozó szülőket. Szeretettel várjuk azon gyermekeket, akik a 2019.08.31-ig betöltik 3. életévüket!

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  (6. /8. § (1) ) kimondja, hogy a gyermek abban az évben, melynek augusztus 31.napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2019.09.02.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Tehát azok a gyerekek óvodakötelesek, akik 2019.augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

„Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen… lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.” (2011 évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről Hatályos 2015.09.01-től).

Szeretettel várjuk azokat a gyermekeket is (szabad férőhelyek függvényében), akik 2019. szeptember 01. és 2020. augusztus 31. között töltik be harmadik életévüket, ők leghamarabb 2.5 évesen kezdhetik az óvodát.

„Amennyiben a gyermek óvodakötelességét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a beiratkozás idejének utolsó napját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye- tartózkodási helye- szerint illetékes jegyzőt.” (20/2012 EMMI rendelet)

A beiratkozáshoz be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány), a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, TAJ kártyát, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

A Kesztölci Kiserdei Óvoda „Horička”  szlovák nemzetiségi kétnyelvű nevelést (nemzetiségi nyelv és hagyományok megismertetése, ápolása) folytató óvoda ,  integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését , ellátását is biztosítja. Az óvoda felvételi körzete Kesztölc település.

A felvételről az óvoda vezetője legkésőbb 2019.05.24-ig írásban értesíti a szülőket.

Nagyváriné Radovics Angelika
intézményvezető