Tisztelt Kesztölciek!
A jó idővel együtt elérkezett azoknak a kerti és ház körüli munkáknak az ideje is, amelyek zajjal járnak. Kérem Önöket, szíveskedjenek követni Kesztölc község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/ 2018. (VI.28.) rendeletét a helyi zajvédelemről.

Legyenek szívesek tájékozódjanak, mielőtt füvet nyírnak, vagy
egyéb kerti és más munkagép használatát kezdik el. A rendelet szabályozza az
időpontokat (hétköznap 8-20 óra között, szombaton 8-15, vasárnap és
munkaszüneti napokon 9-12 óra között ajánlott nagyobb zajjal járó munkák
végzése. Természetesen más időpontok vonatkoznak a hőségriadóra                      (kezdés: 6 óra) A hosszan tartó szárazság miatt nagy veszélyt jelent a kerti hulladékok, száraz levelek és egyebek égetése, kérem, ezt ne tegyék.
Tiszteljük egymást azzal is, hogy figyelembe vesszük a körülöttünk élők
nyugalmát, magánszféráját és értékeit.

Megértésüket köszönöm!

Kesztölc,2020. április 9.

Farkas Krisztina
polgármester

 

Kesztölc község Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelete

a helyi zajvédelemről

Kesztölc község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint 48. § (1) és (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:    

1. §

(1) A rendelet hatálya más nyugalmának zavarására alkalmas

a) közterületen végzett, zajkeltéssel járó és

b) magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő, zajkeltéssel járó tevékenységre terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya:

a) a veszélyelhárítással, illetve hibaelhárítással összefüggésben történő zajkeltésre,

b) a magánszemély saját háztartásában tartott családi rendezvényre: esküvő, lakodalom, keresztelő, szalagavató, ballagás és

c) a december 31. napján 18:00 órától január 1. napján 6:00 óráig tartó szabadidős zajkeltésre, illetve alkalmi rendezvényre.

2. §

(1) Közterületen más nyugalmának zavarására alkalmas zajkeltéssel járó tevékenység

     a) munkanapokon 07:00 és 18:00 óra között,

     b) szombaton       08:00 és 15:00 óra között végezhető,

    c) vasárnap és munkaszüneti napokon nem végezhető ilyen tevékenység.

 

(2) Közterületeten csak érvényes közterület használati szerződés birtokában végezhető tevékenység. A közterület használati szerződésben rögzíteni kell a tevékenység végzésének időtartamát.

(3) Hőségriadó esetén az (1) bekezdés a) pontja szerinti munka 06:00 és 18:00 óra között végezhető.

3. §

Magánszemély háztartási igényeit kielégítő és kötelezettségeit teljesítő– kötelező árok és előkert karbantartást -, más nyugalmának zavarására alkalmas zajkeltéssel járó tevékenységet

      a) munkanapokon 08:00 és 20:00 óra,

      b) szombaton            08:00 és 15:00 óra,

      c) vasárnap és munkaszüneti napokon 09:00 és 12:00 óra között végezhet.

Beiktatta a 6/2019.(VI.27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. július 1-től

4.§

A rendeletben meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos lakossági panaszok kivizsgálásában és a rendeletben foglalt szabályok betartásának az ellenőrzésében a jegyző a falugondnok közreműködésével jár el.

5. §

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki

a) közterületen más nyugalmának zavarására alkalmas zajkeltéssel járó tevékenységet a 3.§ (1) és (2) bekezdés szerinti időponton kívül végzi,

b) háztartási igényeit kielégítő, más nyugalmának zavarására alkalmas zajkeltéssel járó tevékenységet a 4.§-ban meghatározott időponton kívül végzi.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás miatt, természetes személyek esetén 200.000 Ft-ig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 2.000.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

6. §

Ez a rendelet 2018. július 15-én lép hatályba.

 

Vöröskői István                                       Bognárné dr. Solymoskövi Veronika

polgármester                                                                jegyző

Olvasta már?

Vigyázzanak értékeikre!

Tisztelt Kesztölci lakosok! A rendkívüli helyzet idején a csalók is feltűnnek – kihasználva mások aggodalmát, félelmeit a járvány miatt. Ezért különösen óvatosnak kell lenni mindannyiunknak. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORF...

Általános Iskola beiratkozás 2020.

Tisztelt Szülők! Az óvodai ellátás után a tanköteles és iskolaérett gyermeket a szülő/gondviselő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. A 2020/2021-es tanítási évre történő iskolai beirat...

ÓVODAI BEIRATKOZÁS 2020

Tisztelt Szülők! A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1- től) legalá...

Tanári állás a kesztölci iskolában

Esztergomi Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kesztölci Kincses József Általános iskola testnevelés-biológia vagy testnevelés- földrajz szakos tanármunkakör be...