Kesztölc Község Önkormányzata idén is meghirdeti a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatot.

Az ösztöndíjat igénylő tanulók/hallgatók az EMET Bursa Hungarica EPER rendszerben történő elektronikus regisztrációt követően nyújthatják be pályázatukat, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva egy példányban, zárt borítékban a Kesztölci Polgármesteri Hivatalba kell eljuttatni (2517 Kesztölc, Szabadság tér 11.), a borítékra rá kell ráírni: „Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat”. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes!

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. november 5.

Az ösztöndíj időtartama:

„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2019/2020. tanév második féléve és 2020/2021. tanév első féléve)

„B” típusú pályázat: 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (2020/2021. tanév, 2021/2022. tanév és 2022/2023. tanév).

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulék fizetési kötelezettség nem terheli.

A pályázat feltételei:

Kesztölc Község Önkormányzata csak az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pályázókat részesítheti támogatásban, akik

„A” típusú pályázat esetén

• felsőoktatási intézményben teljes idejű, nappali tagozatos, alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

• Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2019. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2020. őszén már nem áll fenn, úgy a 2020/2021. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

• Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2019/2020. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

„B” típusú pályázat esetén

• a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy

• felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

• és a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

• „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2020/2021. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2020/2021. tanévben ténylegesen megkezdik.

Nem részesülhet támogatásban: az a pályázó, aki középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt, a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója, doktori (PhD) képzésben vesz részt, valamint aki kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

A pályázat kötelező mellékletei:

„A” típusú pályázat:

1.    a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony igazolás a 2019/2020. tanévről

2.    szülők/eltartók keresetigazolása az utolsó 3 havi keresetről, nyugdíjasszelvény, MÁK igazolása GYED, GYES összegéről, munkanélküli ellátás igazolása

3.    a szociális rászorultság igazolására szolgáló okiratok (pl: igazolás tartós betegségről, fogyatékosságról, rokkantságról, hiteltörlesztés igazolása, albérleti szerződés stb.)

„B” típusú pályázat:

1.    szülők/eltartók keresetigazolása az utolsó 3 havi keresetről, nyugdíjasszelvény, MÁK igazolása GYED, GYES összegéről, munkanélküli ellátás igazolása

2.    a szociális rászorultság igazolására szolgáló okiratok (pl: igazolás tartós betegségről, fogyatékosságról, rokkantságról, hiteltörlesztés igazolása, albérleti szerződés stb.)

További tájékoztatást Kissné Dinnyés Szilvia, a Kesztölci Polgármesteri Hivatal ügyintézője tud nyújtani személyesen, vagy telefonon a 33 484 003, 3-as melléken. 

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS LETÖLTÉSE>>

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS LETÖLTÉSE>>

Olvasta már?

Rendelet a helyi zajvédelemről

Tisztelt Kesztölciek! A jó idővel együtt elérkezett azoknak a kerti és ház körüli munkáknak az ideje is, amelyek zajjal járnak. Kérem Önöket, szíveskedjenek követni Kesztölc község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/ 2018. (VI.28.) rendelet...

Vigyázzanak értékeikre!

Tisztelt Kesztölci lakosok! A rendkívüli helyzet idején a csalók is feltűnnek – kihasználva mások aggodalmát, félelmeit a járvány miatt. Ezért különösen óvatosnak kell lenni mindannyiunknak. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORF...

Általános Iskola beiratkozás 2020.

Tisztelt Szülők! Az óvodai ellátás után a tanköteles és iskolaérett gyermeket a szülő/gondviselő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. A 2020/2021-es tanítási évre történő iskolai beirat...

ÓVODAI BEIRATKOZÁS 2020

Tisztelt Szülők! A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1- től) legalá...

Tanári állás a kesztölci iskolában

Esztergomi Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kesztölci Kincses József Általános iskola testnevelés-biológia vagy testnevelés- földrajz szakos tanármunkakör be...