Tisztelt Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden
gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1- től) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.

Nézzék meg a https://kir.hu/korzet honlapon, hogy melyik a lakóhelyük szerinti körzetes óvoda. Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig. Amennyiben Kesztölcön laknak, de nem Kesztölcön van a bejelentett lakcímük, nem a Kesztölci Kiserdei Óvoda lesz a körzetes óvoda!
A Kesztölci Kiserdei Óvoda „Horička” szlovák nemzetiségi nevelést (nemzetiségi nyelv és hagyományok megismertetése, ápolása) és integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű (beszédfogyatékos,egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő) gyermekek nevelését , ellátását biztosítja. Az óvoda felvételi körzete Kesztölc település. Az óvoda 2020. április 21- ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor (a gyermek nevére kiállított személyi azonosító -születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány-, a lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ kártya, a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa)
Amennyiben a szülő olyan óvodába szándékozik beíratni a gyermekét, amely egyébként is a kötelező óvodai felvételt biztosítja a számára, akkor nincs szüksége intézkedésre az óvoda felé. Ennek ellenére azt kérjük, hogy legalább telefonon 

+36 30 455 5029 vagy e-mailben  ovoda@kesztolc.hu  vegyék fel a kapcsolatot az óvodával az ilyen esetekben is, köszönjük!
„Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető”
Szabad férőhelyekre felvesszük azon gyermekeket is, akik 2020.09.01- 2021.08.31 között töltik be 3. életévüket,ők leghamarabb azon a napon vehetik igénybe az óvodai ellátást, amikor betöltik 2.5 életévüket. Ebben az esetben fontos a szándéknyilatkozat kitöltése,megküldése, mert az Oktatási Hivatalból kapott listán ők nem szerepelnek ,mivel még nem óvodakötelesek. Bővebb információ a fent megadott elérhetőségeken kérhető. „A kötelező felvételt biztosító óvoda a körzetébe nem tartozó, vagy még nem óvodaköteles gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. április 30 - ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.”

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév május 25 - ig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásával kapcsolatban forduljanak a lakóhelyük alapján területileg illetékes járási hivatalhoz.
„Óvodaköteles gyermek esetében az EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Bejelentési kötelezettségüket a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának Külföldre távozás bejelentése pontjából, vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudják teljesíteni.”

Kesztölc , 2020.03.29.

Nagyváriné Radovics Angelika
intézményvezető

A SZÁNDÉKNYILATKOZAT ÓVODAI FELVÉTELHEZ az alábbi linkre kattintva tölthető le..

https://kesztolc.hu/letoltesek/letolt/976/

 

Olvasta már?

Megyénk körül megyünk körül

Tisztelt Kesztölciek! Tájékoztatom Önöket, hogy 2021. július 21-én kerül sor a Megyénk körül megyünk körül című program keretében a Kocs-Kesztölc páros találkozóra.

Szerencsés kirándulás

Bizony, annak nevezhető a  KMASZC Dr. Szepesi László Mezőgazdasági Technikum, Szakközépiskola és Kollégium 10. osztályosainak év végi tanulmányi kirándulása Klastrompusztán. 

Új „Megyénk körül megyünk körül” pályázat

Tisztelt Lakosaink! A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat – a sikeres „Megyénk körül megyünk körül” c. projekt folytatásaként egy új pályázat indítását tervezi. A pályázat összeállításához szükségük van az alábbi kérdőíves f...