Tisztelt  Szülők!

Terveink szerint 2022.április 20- 21 én, 800- 1500 lesz  az óvodai beiratkozás. A járványügyi helyzettől függ, hogy lehetőség lesz-e személyes találkozásra. Amennyiben nem, vagy valaki szeretné személyes találkozó nélkül  intézni, szándéknyilatkozatot letölthet az óvoda honlapjáról, illetve kifüggesztjük nyomtatva a kapura is.              Bővebb felvilágosítást kérhetnek előzetesen e-mailben, telefonon.    ovoda.kesztolc.hu 

2022.09.01-től  óvodakötelesek azok a gyerekek , akik 2022.augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket. Szabad férőhelyekre felvesszük azon gyermekeket, akik 2022.09.01- 2023.08.31 között töltik be 3. életévüket, ők leghamarabb azon a napon vehetik igénybe az óvodai ellátást, amikor betöltik 2.5 életévüket.

„2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  (6. /8. §  (2) * A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.”

 „Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, … lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező háromévesés annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető”

 

A beiratkozáshoz be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány), a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, TAJkártyát, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. Amennyiben online kerül sor a beiratkozásra, ezen dokumentumokat elég bemutatni az első személyes találkozáskor.

 

A Kesztölci Kiserdei Óvoda „Horička”  szlovák nemzetiségi nevelést (nemzetiségi nyelv és hagyományok megismertetése, ápolása) és integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű  gyermekek nevelését , ellátását biztosítja. Az óvoda felvételi körzete Kesztölc település.

„Óvodaköteles gyermek esetében az EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Bejelentési kötelezettségüket a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának Külföldre távozás bejelentése pontjából, vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudják teljesíteni.”

A döntésről  az óvoda vezetője legkésőbb 2022.05.25-ig  értesíti a szülőket.

Nagyváriné Radovics Angelika, intézményvezető

Olvasta már?

Nyári diákmunka program 2022.

Központi program keretében az önkormányzatok és önkormányzati fenntartású intézmények 1-2 hónap időtartamra, 2022. július 1. és 2022. augusztus 31. közötti időszakra támogatást igényelhetnek a 16-25 év közötti nappali tagozatos tanulói vagy hallg...

Ipartestületi meghívó

Kedves Vállalkozók Kedves Szülők! Kedves Szakképzésben gyakorlati oktatást már végző, vagy bekapcsolódni kívánó érdeklődő! Ipartestületeink „Hasznos Ismereteket Terjesztő Társasága” tisztelettel meghívja önöket következő képzési ö...

Adománygyűjtés

TISZTELT KESZTÖLCI LAKOSOK!   A Piliscsévi Karitász közreműködésével tartós élelmiszergyűjtést szervezünk Kárpátaljának a háborús helyzetben kiszolgáltatottak és menekülők számára.